voedingsmama
(kinder)voedingscoach

Algemene voorwaarden - Voedingsmama

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige: Josanne Witjes-van Bennekom, in het bezit van Better Health Academy diploma Kindervoedingscoach en Ortho Health Foundation diploma Orthomoleculair Adviseur Gevorderd, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Voedingsmama, gevestigd te Ugchelen, KvK nummer 80962394
Cliënt/deelnemer: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt tijdens persoonlijke begeleiding, cursus of workshop, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Locatie: Praktijk Voedingsmama, gevestigd aan de Molecatenlaan 78 te Ugchelen. Tenzij anders overeengekomen met cliënt.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cliënt/deelnemer voor wat betreft persoonlijke begeleiding, cursussen en workshops.
2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een persoonlijk begeleidingstraject, cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een online aanvraagformulier of e-mail door cliënt/deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door voedingsdeskundige.

Artikel 3: Overeenkomst
Persoonlijke begeleiding 
3.1 De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt.
3.2 De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een traject voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten, extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander traject.
Cursussen en workshops
3.3 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3.4 Voedingsdeskundige behoudt zich het recht om waar nodig de locatie te veranderen, dan wel de cursus of workshop online te geven.
3.5 Na inschrijving ontvang cliënt/deelnemer een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail. De inschrijving is definitief wanneer het verschuldigde cursus- of workshopbedrag door voedingsdeskundige is ontvangen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.6 Door de inschrijving verklaart cliënt/deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Tarieven 
4.1 Vooraf aan de begeleiding, cursus of workshop wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 
4.2 De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult, cursusbijeenkomst of workshop, en indirecte uitwerktijd van dossier, cursus, workshop en bijbehorende documentatie. 
4.3 Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Artikel 5: Betaling 
5.1 Betaling aan de voedingsdeskundige dient bij voorkeur per bank plaats te vinden. 
Persoonlijke begeleiding
5.2 De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. 
5.3 Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.
Cursussen en workshops
5.4 De deelnemer dient de gehele vordering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de startdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met voedingsdeskundige.

Artikel 6: Verhindering 
Persoonlijke begeleiding 
6.1 Indien de cliënt verhinderd is om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Andersom zal de voedingsdeskundige de cliënt ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij verhindering.
Cursussen en workshops
6.2 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
6.3 Bij afmelding voor een workshop of cursus tot 14 dagen voor aanvang krijg deelnemer het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de cursus of workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
6.4 Voedingsdeskundige is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
6.5 Voedingsdeskundige is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
6.6 Voedingsdeskundige is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 7: Gegevens en privacy 
7.1 Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Het papieren dossier wordt tot 3 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Het digitale dossier wordt tot 6 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Tenzij toestemming wordt gegeven voor het langer bewaren van de dossiers. Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren. Op de pagina Privacyverklaring kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.
7.2 Al het cursus- en workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan voedingsdeskundige toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
7.3 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 8: Klachten
Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met voedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Als partijen er niet samen uitkomen, zal geschillencommissie Erisietsmisgegaan.nl als onafhankelijke partij worden ingezet.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze
Wanneer de cliënt een klacht heeft, probeert deze het in eerste instantie met de voedingsdeskundige op te lossen. Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.
10.2 Voedingsdeskundige aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
10.3 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met producten die kunnen afgeven op kleding of spullen. Voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Artikel 11: Disclaimer
Voedingsmama besteedt veel zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website www.voedingsmama.nl en op haar social media kanalen (Facebook, www.facebook.com/voedingsmama/ en Instagram, @voedingsmama). Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website en/of social media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website en social media is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies dan wel als vervanging van medisch advies.
Voedingsmama aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan www.voedingsmama.nl en/of het gebruik van de informatie op deze website of social media kanalen, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Voedingsmama behoudt zich het recht om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.
Voedingsmama is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Artikel 12: Copyright
Het is niet toegestaan om informatie en/of beeldmateriaal op de website (gedeeltelijk) te verveelvoudigen, wijzigen, verkopen, openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Contact opnemen hierover kan via info@voedingsmama.nl